Parkinsonfonden

 

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är instiftad av ParkinsonFörbundet och kallas Parkinsonfonden. Den har, enligt dess stadgar, som sitt huvudsakliga ändamål "att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning", d.v.s. forskning som bedrivs i Sverige.

Forskningsfondens ekonomi är baserad på insamlings- och donationsmedel. Fonden är innehavare av ett insamlingskonto, ett s.k. 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Medel som har inkommit till Parkinsonfondens 90-konto, plusgiro 90 07 94-9 eller bankgiro 900-7949 kan förutom till forskningsändamål i viss utsträckning även användas till utbildnings- och informationsprojekt som befrämjar forskning rörande Parkinsons sjukdom.

Parkinsonfondens organisationsnummer är 855101-4874.

Verksamheten
Den löpande verksamheten för Parkinsonfonden består i kommunikation med forskare, gåvogivare och enskilda frågeställare, omvärldsbevakning, informationsspridning samt insamling av medel för utdelning av forskningsanslag.

Kontakt

Parkinsonfonden
Box 24217
104 51 Stockholm
Tel: 010-332 22 62
E-post: ordforande@parkinsonfonden.se

Plusgiro: 900794-9
Bankgiro: 900-7949
Swish: 123 900 79 49